Privacy verklaring

Privacy verklaring MetaFactory

Zekeringstraat 32 E, 1014 BS Amsterdam
Telefoon: 020 – 787 0393
E-mailadres: info@metafactory.nl
Website: www.metafactory.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63064707

MetaFactory, een dochteronderneming van Mission Matters, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy en doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden van onze klanten en relaties. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Het is ons beleid om open te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Bij het verzoek tot het verstrekken van persoonlijke gegevens is altijd het doel voor beiden helder. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Voor verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die de opdrachtgever zelf actief heeft verstrekt, mondeling, online of op papier.

Overige informatie zoals IP-adres, locatie, gegevens over je activiteiten op onze website, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen), interesse in bepaalde oplossingen en of diensten van MetaFactory en haar partners beheren we niet voor andere doelen anders dan waar ze voor bestemd zijn, ook al zijn ze wel achterhaalbaar. Uitzonderingen zijn gegevens om dienstverlening uit te kunnen voeren (denk aan informatieverzoeken, facturen e.d.), marketing (denk aan benadering per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt) en voor een optimale gebruikservaring van de website.

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer).

Opdrachten

Wij zullen een opdracht schriftelijk vastleggen met duidelijke afspraken over de verplichtingen en voorwaarden van beide partijen. Hierin staan ten minste de volgende onderdelen: een beschrijving van de dienst, de te volgen werkwijze en/of inzet, betalingswijze en facturatiegegevens en de contactpersonen binnen de opdracht.

(Bijzondere) Persoonlijke gegevens tijdens werkzaamheden

In het kader van zakelijke werkzaamheden aangeleverde informatie, zoals persoonlijke of vertrouwelijke gegevens, werkaantekeningen of andere documentatie, blijven 3 jaar na afronden van het project/werkzaamheden en na overleg met de klant in dossier, tenzij de relatie verzoekt deze eerder te vernietigen, danwel langer te bewaren.

Inzage en aanpassen

Een persoon kan inzage krijgen in de persoonlijke gegevens en ons schriftelijk verzoeken deze in te zien, te laten aanpassen, verwijderen of ontvangen in het kader van dataportabiliteit. Wij checken vooraf of het verzoek wel echt van de betreffende persoon afkomstig is.

Online

De website van MetaFactory bevat verwijzingen naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden, noch over de privacy-maatregelen. De persoonsgegevens die personen verstrekken via deze websites behoren niet tot deze privacyverklaring.

Op onze website zijn diverse social media functies opgenomen om content te kunnen delen. Om deze functies te laten werken worden cookies geplaatst. In de privacy-verklaringen van deze derde partijen, zoals bijvoorbeeld Twitter, Google en Facebook, staat welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze de privacy borgen.

Verder verzamelen wij via Google Analytics, anoniem, gegevens over het gebruik van de website www.metafactory.nl. Te denken valt aan o.a. bezochte pagina’s, het gebruikte browsertype en besturingssysteem. Deze zijn niet gebonden aan een persoonlijke identiteit. MetaFactory verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren, alsmede voor marketingdoeleinden.

Jouw gegevens en derden

Ten behoeve van het facturatieproces of onze marketing en -verkoopactiviteiten gebruiken wij software van derden die ook de privacy waarborgen. Wij beperken het delen van jouw gegevens met die partijen tot jouw naam en eventueel emailadres.
Wij verkopen, verhuren of leasen jouw persoonsgegevens niet aan anderen voor commerciële doeleinden.
Verstrekte gegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld mits daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Indien MetaFactory als verwerker van derden opdrachten uitvoert, zijn wij gehouden aan het geldende privacy-regelement van betreffende derde.

Beveiliging van gegevens

Wij stellen alles in het werk om de gegevens die worden verstrekt adequaat te beveiligen. Hiertoe hebben wij een beveiligingsbeleid opgesteld. Wij werken met (software) leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die verzameld worden te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen

Klachten

Personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij ons, indien zij menen dat hun privacy in het kader van deze privacyverklaring in het geding is. Wij zullen deze klacht binnen 2 weken na ontvangst bevestigen en binnen 4 weken na ontvangst behandelen. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, als u niet tevreden bent met onze klachtenafhandeling.

Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacyverklaring worden gepubliceerd op deze pagina. De herzieningsdatum van de gegevens wordt in dat geval bijgewerkt. Op de website van MetaFactory is de meest recente versie te raadplegen.

Gepubliceerd / herzieningsdatum 27 juni 2019