MENU

  /   External Package

Een external.package maakt net als een gewoon package (zie onder) een java package.
Met een external.package declaratie wordt een package uit een external library gebruikt. Met het id attribuut wordt het juiste package gedefinieerd. De syntax van het id attribuut is als volgt:

 

<naam van lib>/<pad naar de xml file met het pattern binnen deze lib>

 

In het pattern kan als volgt gebruik worden gemaakt van een external package:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pattern xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern"
     xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern
               http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern.xsd">

 ...
 <external.package id="<libname>/<pattern path>"
          name=""
          path=""
          foreach="package|object|attribute|reference"
          condition=""
          package=""
          skip="true|false">
 </external.package>
 ...
</pattern>

 

voorbeeld:

Stel er is een external library gedefinieerd met de naam lib1. Je wilt gebruik maken van een pattern met de naam authentication.xml wat zich bevindt in de folder packages/seam/component/ onder de patternFolder van lib1. De waarde van het id attribuut moet dan als volgt gedefinieerd zijn:

<external.package id="lib1/packages/seam/component/authentication.xml" />

 

LET OP: De waarde van patternFolder, zoals gedefinieerd in de externalLibrary wordt dus niet gebruikt in het id attribuut.

Overige attributen van <external.package/>:

Naam Betekenis
name De naam van het java package dat gemaakt wordt
path Pad relatief t.o.v. java output folder zoals gedefinieerd in het Business Architect project.
foreach Geeft aan of er geïtereerd moet worden over het model. Mogelijke waarden: package, object, attribute, reference
package Naam van het package in het model wat gebruikt moet worden voor het uitvoeren van het foreach attribuut
object Naam van het object in het model (model.xml) wat gebruikt moet worden voor het uitvoeren van het foreach attribuut
condition Een expression die uitkomt op true of false. Indien er true uitkomt wordt het package (pattern) ook daadwerkelijk gemaakt, maar als er false uit komt niet.
vb:

condition="${object.name}=Person"

Het package wordt in dit geval alleen gemaakt indien het huidige model object de naam Person heeft. Dit werkt alleen indien er geïtereerd wordt over alle model objecten (foreach=”object”).

skip true of false. Als true en de het menu item “Use @skip of packages” (menu Transform) is aangevinkt, dan wordt het package niet gemaakt. Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat altijd alles opnieuw wordt gegenereerd en scheelt daarom tijd. Met deze functie kan je aan een specifiek package werken door alle skip attributen op true te zetten, behalve degene waaraan je nu werkt.